Clubinfo Programma 2023 Terugblik 2022/21/20 Vorige Werkjaren Journée Nationale dag

Het is voorzien dat de druk van de uitnodigingen voor de Nationale Dag 2019 op 18 maart klaar zal zijn.
Aansluitend wordt dan een schiftelijke kopie verstuurd aan de voorzitters en secretarissen van alle 116 clubs.
De secretarissen krijgen daarenboven een digitale versie en een in te vullen Excelbestand.

De clubsecretarissen worden verzocht :

de  uitnodigingen te bezorgen - hetzij via mail, hetzij via post - aan hun clubleden

de inschrijvingen te verzamelen

een globale betaling te verrichten

de inschrijvingen hetzij  elektronsich, hetzij via post door te sturen naar het secretariaat Probusclub Pajottenland-Heyde

 

Wanneer

Dinsdag 21 mei 2019

 

 

Waar

Salons Waerboom - Jozef Mertensstraat 140 - 1702 Groot-Bijgaarden

 

 

Beste Probusvrienden,

 

Probusclub Pajottenland-Heyde en Probus-België hebben het genoegen u uit te nodigen op de Nationale Probusdag die doorgaat op dinsdag 21 mei 2019 in Salons Waerboom in Groot-Bijgaarden (Dilbeek).

 

De Nationale Dag is een tweejaarlijks ontmoetingsmoment waarin alle deelnemers uit de 116 clubs die behoren tot verschillende taalgemeenschappen zich moeten kunnen vinden. De locatiekeuze ging uit naar Salons Waerboom in Groot-Bijgaarden, een horecazaak met naam, faam en een fullhouse aan mogelijkheden gelegen langsheen de Brusselse Ring.

 

BRUEGEL
Dit jaar wordt het overlijden herdacht van de wereldbekende en met het Pajottenland en de Zennevallei nauw verbonden kunstschilder Pieter Bruegel de Oude, zo’n  450 jaar geleden.
 
Toerisme Pajottenland & Zennevallei, de Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei, het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Pajottenland+ en andere hebben daarbij grootse plannen voor het promoten van de streek en haar troeven. Als Probusclub met ‘Pajottenland’ in haar naam vinden wij het gepast dit charmeoffensief een duwtje in de rug te geven.

 

De deelnemers krijgen dan ook de gelegenheid twee heel uiteenlopende conferences bij te wonen.

 

Katrien Lichtert geeft toelichting over ‘Bruegel de Kunstenaar’ in het Nederlands met Franstalige ondersteuning.  Zij is kunsthistorica en Bruegelkenner bij uitstek. Als klein meisje speelde ze al rond de kapel van Sint-Anna-Pede, die afgebeeld staat op de ‘Parabel van de Blinden’. Intussen  is  zij een gerenommeerde Bruegel-expert.  In 2014 promoveerde zij  tot dr. in de Kunstwetenschappen met  een proefschrift  over  ‘Pieter Bruegel de Oude en  de voorstelling van het landschap’.
 

Roel Jacobs is de auteur van een tiental boeken en talloze artikelen over de geschiedenis van Brussel. In het kader van het Bruegeljaar roept hij de Brusselse cultuurwereld op meer aandacht aan de eigen geschiedenis te besteden. Hij legt de nadruk op de Brusselse periode van Pieter Bruegel de Oude die er de meeste van zijn veertig schilderijen maakte. Daarbij inspireerde de meester zich onder meer op het landschap dat nu ‘Pajottenland’ wordt genoemd. Zijn lezing is tweetalig.  

 

Inschrijven via de clubsecretaris

Alle secretarissen ontvangen deze uitnodiging zowel via post als electronisch. Zij worden verzocht dit document aan hun clubleden te bezorgen en de inschrijvingen te verzamelen. Enkel na de ontvangst van de globale betaling worden de inschrijvingen geregistreerd.

Ook op de websites van de  Probusclub Pajottenland-Heyde  en van Probus-België is alle informatie na te lezen

De inschrijvingen worden afgesloten bij het behalen van het maximaal aantal deelnemers van 470 en in ieder geval op vrijdag 3 mei 2019.

 

Prijs all-in: 80 €

 

Programma

 

08u45 - 09u45 Ontvangst met koffie/thee/vers fruitsap, verse cake en koeken

10u00 - 10u45 Lezing in het Nederlands door Katrien Lichtert ‘Bruegel de Kunstenaar’

11u00 - 11u45 Conference in het Frans door Roel Jacobs ‘Wat heeft Bruegel betekend voor Brussel?

Muzikaal intermezzo van Luc Ooghe - Docent, musicoloog en master Vlaamse doedelzak.

12u00 - 12u15 Geplogenheden en toespraken

12u15 - 16u00 Aperitief en middagmaal

 

 

Toelichting: inschrijving en betaling
 

Zowel de inschrijving als de betaling dienen globaal te gebeuren en via het clubsecretariaat.

 

Inschrijven kan op volgende werkwijzen


Via post  
Door het bijgesloten formulier conform in te vullen en terug te sturen op volgend adres

Secretariaat Probusclub Pajottenland-Heyde

Godelieve Deschuyffeleer

Barakkenbergstraat 4

1540  HERNE (Herfelingen)

 

Via e-mail
Door het Excelbestand (Inschrijving Nationale Dag) toegevoegd aan het mail-bestand conform in te vullen en te laten geworden aan probus-ph@telenet.be

 

De inschrijvingen worden afgesloten bij het behalen van het maximaal aantal deelnemers van 470 en in ieder geval op vrijdag 3 mei 2019.

Wij verlenen een gratis deelname aan de zetelende nationale coördinator, aan de ex-nationale coördinatoren, de ex-regio-coördinatoren van regio 4  en alle huidige regio-coördinatoren.  

Een herroeping van een inschrijving waarvoor werd betaald kan tot maandag 13 mei. Dit dient te gebeuren via het clubsecretariaat van de betrokkene mits vermelding van de naam en voornaam. In dit geval is er terugbetaling op de clubrekening voorzien in de eerste week van juni.

Het is een ingeschrevene vrij om zich te allen tijde te laten vervangen. In dit geval zal de betrokken nieuwkomer wel de badge ontvangen van de initieel ingeschreven deelnemer.

 

De inschrijving is geldig na ontvangt van de globale betaling op rekening IBAN BE20 0018 4930 0956 /BIC GEBABEBB

Il est prévu que les invitations pour la Journée Nationale 2019 seront prêtes le 18 mars.

Par la suite une copie sera envoyée aux présidents et secrétaires des 116 clubs.

Les secrétaires recevront en plus une version numérique et un  fichier Excel à compléter.

Les secrétaires de club sont invités à:

faire parvenir l’invitation -  par courrier ou par courriel - aux membres de leur club

collecter les inscriptions

effectuer un paiement global

faire parvenir les inscriptions soit par la poste soit par courriel au secretariat du Club Probus Pajottenland-Heyde

 

Quand

Mardi  21 mai 2019

 

 

Lieu du rendez-vous

Salons Waerboom - Jozef Mertensstraat 140 - 1702 Groot-Bijgaarden

 

 

Chers Amis Probusiens,

 

Le Club Probus Pajottenland-Heyde et Probus Belgique ont le plaisir de vous inviter à la Journée Nationale qui aura lieu le mardi 21 mai 2019 dans les Salons Waerboom à Groot-Bijgaarden (Dilbeek).
 

La Journée Nationale, organisée tous les deux ans, est le moment de rencontre et de convivialité par excellence pour les participants des 116 Clubs appartenant à des communautés linguistiques différentes. Le choix du lieu pour cet évènement s’est  porté  sur les  Salons Waerboom, une entreprise familiale  renommée  située en bordure du Ring de Bruxelles, offrant une multitude de facilités.

 

BRUEGEL

Nous commémorons cette année le décès voilà 450 ans de Pieter Bruegel l’Ancien, peintre célèbre dans le monde entier et étroitement lié au Pajottenland et à la Vallée de la Senne.

Toerisme Pajottenland & Zennevallei, Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Pajottenland+ et d’autres associations profitent de cette commémoration pour promouvoir la région et faire connaître tous ses atouts. Notre club étant de la région et reprenant ‘Pajottenland’ dans sa dénomination, nous avons jugé judicieux de nous joindre et de soutenir cette campagne.

 

Les participants sont invités à assister à deux conférences complémentaires.

 

Katrien Lichtert commente ‘Bruegel de Kunstenaar’ en néerlandais avec une notice explicative en français.   Elle est historienne de l’art et aussi spécialiste de Bruegel. Dans sa tendre enfance,  elle jouait aux abords de la Chapelle de Sint-Anna-Pede qui figure sur le tableau de la Parabole des Aveugles. Aujourd’hui elle est une experte renommée de Bruegel. En 2014, elle a obtenu son doctorat en sciences de l’art  sur base d’ une thèse sur ‘Pieter Bruegel l’Ancien et la représentation du paysage’.

 

Roel Jacobs est l’auteur d’une dizaine de livres et d’innombrables articles sur l’histoire de Bruxelles. Il profite de l’année consacrée à Bruegel pour faire appel au monde culturel bruxellois afin qu’il prête plus d’attention à sa propre histoire. Il met l’accent sur la période bruxelloise de Pieter Bruegel l’Ancien dans une ville et une région que l’on appelle aujourd’hui le Pajottenland qui l’ont inspiré pour la plupart de ses 40 tableaux. Son exposé est en français et néerlandais.
 

Inscriptions auprès du secrétaire du club.

Tous les secrétaires reçoivent cette invitation par courrier classique et électronique. Ils sont priés de procéder à la distribution de ce document auprès des membres et de centraliser les inscriptions. Après réception du paiement global les inscriptions sont enregistrées.
Toutes les informations sont également disponibles sur le site de
Probusclub Pajottenland-Heyde et celui de Probus Belgique.
Les inscriptions se clôturent lorsque 470 participants sont enregistrés et de toute manière le vendredi 3  mai 2019.


Prix All-in: 80 €

 

Programme

 

08h45 -  9h45  Accueil - Café/thé /jus de fruit frais, cake et couques

10h00 - 10h45 Conférence en néerlandais – Katrien Lichtert – ‘Bruegel de Kunstenaar’

11h00 - 11h45 Conférence en français – Roel Jacobs – ‘Bruegel et Bruxelles’

Intermezzo musical de Luc Ooghe – Professeur, musicologue, master cornemuse flamande

12h00 - 12h15 Cérémonial d’usage et discours

12h15 - 16h00 Apéritif et déjeuner

 

 

 Annotations: inscription et paiement

 

L’inscription et le paiement doivent se faire globalement par l’intermédiaire du secrétariat du club.

 

On peut s’inscrire comme suit

 

Par la poste

En remplissant conformément le formulaire joint et en le renvoyant à l'adresse postale suivante

Secrétariat Probusclub Pajottenland-Heyde

Godelieve Deschuyffeleer

Barakkenbergstraat 4

1540 HERNE (Herfelingen)

 

Par courriel électronique

Remplir conformément le fichier Excel (Inscription Journée Nationale) joint à l’envoi électronique et le renvoyer par courriel à probus-ph@telenet.be

 

Les inscriptions sont clôturées lorsque le nombre maximum de participants de 470 est atteint et en tout cas le vendredi 3 mai 2019.

Nous offrons une participation gratuite au coordinateur national, aux ex-coordinateurs nationaux, aux ex-coordinateurs régionaux de la région 4 et à tous les coordinateurs régionaux actuels.

L'annulation d'une inscription pour laquelle le paiement a été effectué est possible jusqu'au  lundi 13 mai. Cela doit se faire par l'intermédiaire du secrétariat du club de la personne concernée en mentionnant le nom et le prénom. Dans ce cas un remboursement sur le compte du club peut être attendu la première semaine de juin.

Une personne enregistrée est libre de se faire remplacer à tout moment. Dans ce cas, le nouveau venu recevra le badge du participant initialement enregistré.

 

L'inscription est valide après réception du paiement global au compte  IBAN BE20 0018 4930 0956 /BIC GEBABEBB

 

Salons Waerboom  - Jozef Mertensstraat 140 -  1702 Groot-Bijgaarden

Komende van Gent (E40)

- U neemt de E40 richting Brussel

- U volgt de E40 richting Brussel Centrum en neemt de laatste uitrit voor het VOLVO-gebouw, uitrit Groot-Bijgaarden Industriezone Gosset

- U neemt de 1ste links, Gossetlaan, tot op de Markt van Groot-Bijgaarden

- U neemt rechts, de Brusselstraat richting Ternat

- U neemt de 2de rechts, de Jozef Mertensstraat. Waerboom bevindt zich helemaal op het einde

-

Komende van Antwerpen – Liège - Leuven

- U neemt de Brusselse Ring, richting E40 Gent

- Neem de uitrit 10  Asse/Zellik

- Rechts aanhouden in de richting van Asse

- Aan de verkeerslichten (LUKOIL) neemt u links en daarna rechts

- U gaat rechtdoor +/- 1km, houdt links aan, rijdt over de autosnelweg en u vindt Waerboom aan uw linkerhand

 

Komende van Mons (E19) – Brussel Zuid

- U neemt de Brusselse Ring, uitrit 11 Groot-Bijgaarden

- Vervolgens neemt u rechts. Aan het (kleine) rondpunt neemt u de 3de afslag, richting Groot-Bijgaarden Centrum

- U rijdt over de spoorweg en volgt tot op de markt van Groot-Bijgaarden

- Na de kerk (op uw rechterhand), neemt u de 1ste straat rechts, de Jozef Mertensstraat

- U volgt deze tot helemaal bovenaan

 

 

Hotel Waerboom is een gevestigde waarde in de wereld van evenementen en hotellerie. Het hotel beschikt over 49 kamers. Zie www.waerboom.com

Salons Waerboom - Jozef Mertensstraat 140 - 1702 Groot-Bijgaarden

Venant de Gent (E40)

- E40 direction Bruxelles

- Suivre la direction Bruxelles Centre puis prendre la dernière sortie avant le bâtiment VOLVO, sortie Groot-Bijgaarden Industriezone Gosset

- Prendre la 1ière à gauche et suivre la Gossetlaan jusqu’à la Place de Groot-Bijgaarden

- Prendre à droite la Brusselstraat en direction de Ternat

- Prendre la 2ième rue à droite, Jozef Mertensstraat. Waerboom se trouve tout en haut

 

Venant de Antwerpen - Liège - Leuven

- Ring de Bruxelles, direction E40 Gent

- Prendre la sortie 10 Asse/Zellik

- Suivre à droite en direction de Asse

- Prendre à gauche au premiers feux (LUKOIL), puis prendre à droite  

- Tout droit et après +/-1km tenir à gauche.  Passé l’autoroute, Waerboom se situe à votre gauche

 

Venant de Mons (E19) et de Bruxelles Sud

- Ring de Bruxelles, sortie 11 Groot-Bijgaarden

- Prendre à droite et suivre jusqu’au rond-point et prendre la 3ième sortie direction Groot-Bijgaarden Centrum

- Traverser le passage à niveau et suivre jusqu’à la place de Groot-Bijgaarden

- Après l’église (située à votre droite) prendre la 1ière rue à droite la Jozef Mertensstraat

- Suivre jusqu’au bout

 

 

Hôtel Waerboom est une valeur établie dans le monde des événements et de l’hôtellerie.  L’hôtel dispose de 49 chambres.   Voir  www.waerboom.com

 

Beeldmontage     Probus Journée Nationale Dag 2019

Als u de beeldmontage niet kunt bekijken =>  
Google => Youtube => Probus Journée Nationale Dag 2019

 

 

Verschenen in de lokale pers www.editiepajot.com/Herne op woensdag 22 mei 2019
 

HERNE – Probusclub Pajottenland-Heyde zette Bruegel in de kijker tijdens Nationale Dag

 

Probusclub Pajottenland-Heyde met haar zetel in Herfelingen organiseerde in Salons Waerboom in Groot-Bijgaarden de tweejaarlijkse Nationale Ontmoetingsdag voor de leden van alle clubs in het land. Met twee lezingen, één in het Nederlands en één in het Frans, en muzikale intermezzo's op doedelzak stond de bijeenkomst deze keer in het teken van 'Breugel'. Ruim 300 Probussers zakten naar het gebeuren af. Naast het aanzwengelen van de Probus kenmerkende vriendschapsbanden genoten zij dan ook met volle teugen van het cultureel hoogstaand gehalte en van de bijhorende culinaire geneugten van het event.
 

Probus

Probus, dat staat voor 'Association of Retired Professional and Business People', verenigt onder het motto 'Vriendschap en Tolerantie' over de ganse wereld gepensioneerde of semi-gepensioneerde 55-plussers die in een vorig leven op professioneel, zakelijk of maatschappelijk vlek ruimschoots hun strepen hebben verdiend. Vriendschap, verdraagzaamheid, samenwerking, een pluralistische ingesteldheid en wederzijds begrip voeren de leden, mede door toedoen van hun clubs, hoog in het vaandel. De clubs komen op regelmatige basis in een gemoedelijke sfeer samen om te genieten van de aangeboden sociale contacten en activiteiten. De meeste clubs staan open voor zowel heren als dames. Probus België telt momenteel 116 clubs verspreid over 6 regio's in ons land.

Het was reeds de tweede keer in haar achtjarig bestaan dat Probusclub Pajottenland-Heyde, die gecharterd werd in 2011, de Nationale Ontmoetingsdag opzette. De vorige keer was dat in 2015 in het prachtig kader van het park van Edingen. En het jaar daarvoor had de vrij jonge club ook al uitgepakt met het organiseren van de Regionale Ontmoetingsdag voor de regio Limburg/Vlaams-Brabant eveneens in Edingen. Vooral de centrale ligging in het land en het dynamisme van het clubbestuur maken dat de club geregeld tot éénieders voldoening het organiseren van een ontmoetingsdag op zich neemt.
 

Bruegel de kunstenaar

Het was dr. Katrien Lichtert die 'Bruegel de kunstenaar' in de schijnwerpers zette. Ondanks haar nog vrij jonge leeftijd is deze kunsthistorica inmiddels al uitgegroeid tot een gerenommeerde Breugelexperte. Als jong meisje speelde zij al veelvuldig rond de kapel van Sint-Anna-Pede die afgebeeld staat op het welbekende meesterwerk 'De Parabel van de Blinden' van de meester. Zij promoveerde in 2014 tot dr. in de Kunstwetenschappen met een proefschrift over 'Pieter Bruegel de Oude en de voorstelling van het landschap'. Zij wist de aanwezigen alvast aan te tonen dat Bruegel veel meer is dan eten, drinken en feesten.
 

Bruegel en Brussel

Roel Jacobs, auteur van een tiental boeken en talloze artikelen over de geschiedenis van Brussel, roept de Brusselse cultuurwereld geregeld op meer aandacht te besteden aan zijn eigen geschiedenis. Hij legde in zijn lezing, doorspekt met allerlei gedurfde en guitige maar bijwijlen ook rake opmerkingen, dan ook de nadruk op de Brusselse periode van grootmeester Bruegel, die er dan de meeste van zijn meesterwerken schilderde en waarbij hij zich dan eveneens inspireerde op het landschap van het Pajottenland. Van hem vernamen de aanwezigen dan ook dat Breugel niet alleen als een 'Vlaamse' primitief dient beschouwd te worden maar ook als Brusselse kunstenaar zijn sporen heeft verdiend, ongeacht zijn voorafgaande Antwerpse periode.
 

Doedelzak

Om ook muzikaal in de sfeer van Bruegel te blijven was het docent muziekgeschiedenis en muziekcultuur, musicoloog en master Vlaamse doedelzak Luc Ooghe die de muzikale intermezzo's verzorgde. Hij is titularis-organist van de Sint-Bartholomeuskerk in het centrum van Geraardsbergen. Zijn studies musicologie volbracht hij aan de universiteit in Leuven. Zijn master doedelzak en barokmusette dan weer behaalde hij aan het Lemmensinstituut eveneens in Leuven. Naast de intermezzo's hield hij enkele muziekinstrumenten uit de tijd van Bruegel tegen het licht.
 

Ereteken

De Nationale Ontmoetingsdag werd ook bijgewoond door burgemeester Kris Poelaert, die kwam en zag dat de Probusclub met haar zetel in zijn gemeente bijzonder hoog staat aangeschreven zowel bij de nationale als de regionale Probusleiding. Daarnaast waren ook nog delegaties van de nationale leidingen van Probus Frankrijk en Probus Nederland naar het gebeuren afgezakt. Eregenodigde Mark Bosmans, huidig gouverneur van het Rotarydistrict 2170, van zijn kant bracht de waardering vanuit Rotary voor Probus over. Tijdens de academische zitting werd door nationaal Probus-coördinator Gauthier De Brabandere het in Probuskringen fel gegeerd en uitzonderlijk verleend ereteken George Dick uitgereikt aan Probuslid Godelieve Deschuyffeleer, de coördinator van het organisatiecomité. Zij kreeg dit kleinood toegekend 'omwille van haar onverdroten inzet, haar nooit tanend enthousiasme en haar spontane en bereidwillige medewerking ten bate van de Probusgemeenschap'.